YAML语法

注意
本文最后更新于 2022-08-07,文中内容可能已过时。

基本语法

注意:对空格要求积极严格

 • 普通k-y:

  键: 值(冒号和值之间有空格)

1
2
# k: v
name: hiifong
 • 对象:

  • 上下写法

   1
   2
   3
   
   student:
   	name: hiifong
   	age: 20
   
  • 行内写法

   1
   
   student: {name: hiifong,age: 20}
   
 • 数组

  • 上下写法

   1
   2
   3
   4
   
   pet:
   	- cat
   	- dog
   	- pig
   
  • 行内写法

   1
   
   student: [cat,dog,pig]
   
Buy Me a Coffee ~~
hiifong 支付宝 支付宝
hiifong 微信 微信
hiifong 赞赏码 赞赏码
0%